Optiman yleiset sopimusehdot

Optima Group Oy:n ja sen konserniyhtiöiden yleiset sopimus- ja käyttöehdot sekä rekisteriseloste.

1. Yleinen

Verkkopalvelutunnuksilla tai muulla tavalla teknisen käyttöyhteyden avulla taikka muuten käytettävä tai toimitettava palvelu on Optima Group Oy:n ja/tai sen kanssa konsernisuhteessa olevan yhtiön (Optima) tuottama ja ylläpitämä palvelukokonaisuus (Palvelu), jonka sisältö määräytyy tarkemmin Optima –sopimuksessa (Sopimus) määriteltyjen palvelutietojen (Tuotekortti) perusteella. Sopimus voi sisältää useita Palvelukortteja. Palvelutiedot, Palvelun taso ja laitteet on määritelty kunkin palvelun osalta Tuotekortissa. Asiakas on Optiman Palvelua käyttävä juridinen tai luonnollinen henkilö, jolla on Sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua. Juridisesta henkilöstä käytetään myös nimitystä Yhteisöasiakas.

2. Optiman Palvelu ja Sopimuksen syntyminen

Optima määrittelee Palvelussa tarjottavat palvelut. Palvelut ovat pääsääntöisesti maksullisia. Palvelujen hinnat on määritelty Sopimuksessa ja Tuotekortissa. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ja sen sisältöä vain Sopimuksessa ja Tuotekorteissa määriteltyyn tarkoitukseen ja niissä määriteltyjen laitteiden käyttöön/ ohjaukseen. Optimalla on oikeus erikseen Asiakkaalle ilmoittamatta tehdä palveluvalikoimaan, palvelujen toimintaan ja palvelujen sisältöön tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia. Optimalla on oikeus lopettaa palvelu ilmoittamalla lopettamisesta sähköpostitse Asiakkaalle viimeistään 30 päivää ennen palvelun lopettamista. Palvelun ollessa ainoa Asiakkaalle Sopimuksen perusteella tarjottava palvelu, Asiakkaan ja Optiman välinen Sopimus päättyy ilman eri toimenpiteitä Optiman lopetettua palvelun. Asiakas voi käyttää Optiman palvelua etäviestintävälineellä kuten tietokoneella, älypuhelimella tai muulla päätelaitteella, joka soveltuu Palvelun käyttämiseen. Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt Optiman yleiset sopimus- ja käyttöehdot, allekirjoittanut Sopimuksen sekä täyttänyt Palvelun avauksessa tarvittavat tiedot Palveluun liittyvillä www-sivuilla (www.optima.fi) sekä rekisteröitynyt Palveluun. Jos Palvelun käyttäminen tai toimittaminen ei edellytä verkkopalvelutunnuksia, Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt Optiman yleiset sopimus- ja käyttöehdot ja allekirjoittanut Sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti. Sopimus voidaan tehdä määräaikaisena myös Optiman hyväksymän luottokorttimaksun ja siihen liittyvän Asiakkaan luotettavan tunnistamisen kautta. Asiakkaalta veloitetaan tässä tapauksessa etukäteen koko määräaikaisen sopimuksen tarkoittama toimenpide ja/ tai kestoaika. Asiakas hyväksyy tunnistamisen yhteydessä Optiman yleiset sopimus- ja käyttöehdot. Asiakas on rekisteröitynyt ja rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty, kun Optima on antanut Asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan (Tunnistetiedot). Optima varaa Palvelun Tunnistetietojen antamista varten kohtuullisen ajan. Luonnollisten henkilöiden osalta maksullisen Palvelun ostamisen edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä. Optimalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia Asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta.

3. Palvelun Tunnistetiedot ja Asiakkaan vastuu niiden käyttämisestä

Rekisteröityessään Palveluun Asiakas saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan (Tunnistetiedot). Tunnistetietoja saa käyttää vain se Asiakas, jolle Optima on ne antanut. Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa erillään toisistaan. Asiakas sitoutuu säilyttämään Tunnistetiedot muutenkin huolellisesti. Asiakas on velvollinen huolehtimaan ja vastaa siitä, että Tunnistetiedot eivät joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Optimalle, jos Tunnistetiedot ovat kadonneet tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että Tunnistetiedot ovat joutuneet ulkopuolisten haltuun. Ilmoitus on tehtävä Palvelun sähköpostiosoitteeseen support@optima.fi. Asiakas vastaa Optimalle ja kolmannelle osapuolelle Tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas vastaa kaikista Optimalle ja kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta, jos Asiakas on säilyttänyt Tunnistetietojaan huolimattomasti tai Tunnistetietojen joutuminen ulkopuolisten haltuun on johtunut Asiakkaan sellaisesta menettelystä, johon Asiakas on myötävaikuttanut. Optimalla on oikeus muuttaa Asiakkaan Tunnistetietoja tai uusia Asiakkaan Tunnistetiedot toimittamalla Asiakkaalle uudet Tunnistetiedot. Optima lähettää Tunnistetiedot sähköpostitse Asiakkaalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas vastaa sähköpostinsa tietoturvasta. Tunnistetietojen lähettäminen sähköpostitse tapahtuu aina Asiakkaan vastuulla. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Optimalle yhteystietojensa muuttumisesta. Optima lähettää Yhteisöasiakkaan Tunnistetiedot Yhteisöasiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Yhteisöasiakkaan on ilmoitettava Optimalle viipymättä yhteyshenkilön vaihtumisesta. Optima tunnistaa Asiakkaan tämän kirjautuessa Tunnistetiedoillaan Palveluun. Tunnistetietojen käyttäminen Palvelun edellyttämällä tavalla vastaa Asiakkaan allekirjoitusta. Asiakas vastaa kaikista muutoksista, ilmoituksista ja muista toimista, jotka on tehty Asiakkaan Tunnistetietoja käyttämällä. Yhteisöasiakas hyväksyy Optimaan nähden sen, että Asiakkaana olevan juridisen henkilön Tunnistetietoja käyttävällä henkilöllä on juridisen henkilön puolesta aina Palvelun käyttöoikeus, vaikka tästä ei olisi Optiman kanssa erikseen ja nimenomaisesti sovittu.

4. Palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet

Asiakas hankkii itse omalla kustannuksellaan kaikki Palvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet. Optima ei takaa sitä, että Palvelua on mahdollista käyttää Asiakkaan laitteilla. Asiakas vastaa laitteiden, ohjelmistojen, liittymien ja yhteyksien käyttö- ja ylläpitokustannuksista sekä turvallisuudesta ja toimivuudesta. Optimalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen Asiakkaalle, jos Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmistot, liittymät tai yhteydet vaarantavat Palvelun turvallisuuden tai toimivuuden. Optima vastaa omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisella tavalla järjestetty. Asiakkaalla on oikeus käyttää linkin osalta vain Optiman hyväksymiä yhteyksiä.

5. Asiakkaan antamien tietojen sisältö ja Asiakkaan vastuu niiden oikeellisuudesta

Asiakkaan Palvelussa tekemän toimenpiteen ajankohta ja sisältö sekä Palveluun liittyvä muu asiointi rekisteröityy ja todennetaan Optiman ylläpitämistä tietojärjestelmistä (Lokitiedot). Asiakas hyväksyy Lokitietojen jälkikäteen tapahtuvan tarkistamisen ja käyttämisen kunkin Tuotekortin mukaisen Palvelun käyttötarkoituksen mukaisessa tarkoituksessa. Asiakas vastaa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että Asiakkaalla on oikeus siirtää ja/ tai tallettaa Palveluun sinne siirtämiään ja/ tai tallettamiaan tietoja ja dokumentteja. Asiakas vastaa kaikista vahingoista, jotka voivat aiheutua siitä, että Asiakkaan Optimalle antamat tai Palveluun siirtämät ja/ tai tallettamat tiedot tai dokumentit ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä tai Asiakkaan toimenpiteet loukkaavat kolmannen oikeuksia.

6. Asiakkaan Palvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset

Asiakas on velvollinen tekemään Palvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset Optimalle kirjallisesti viipymättä ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun huomautuksen tai vaatimuksen peruste oli tullut tai olisi pitänyt tulla Asiakkaan tietoon.

7. Optiman oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen

Optimalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun käyttäminen ja/ tai ylläpito, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutosja huoltotöiden vuoksi. Optima pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan Optiman normaalina työaikana arkipäivisin 8 – 16 välisenä aikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Optima pyrkii minimoimaan Asiakkaalle aiheutuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Asiakas hyväksyy sen, että Optiman tuki voi Palvelun turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi tehdä kaikkia tarpeelliseksi harkitsemiaan toimenpiteitä. Optima ei vastaa mistään Asiakkaalle edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta vahingosta tai haitasta taikka siitä, että Optiman tekemät toimenpiteet edellyttävät tai aiheuttavat mitä tahansa toimenpiteitä tai seurauksia Asiakkaan liiketoiminnassa, kiinteistöissä, rakennuksissa, huoneistossa, laitteissa, ohjelmistoissa, liittymissä tai yhteyksissä taikka muuten. Optimalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen ja/ tai ylläpito välittömästi, jos Asiakas ei noudata Palvelun käyttöehtoja tai Optimalla on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaisesti tai tavalla, joka voi aiheuttaa Optimalle tai ulkopuolisille vahinkoa.

8. Optiman vastuunrajoitukset

Optima ei vastaa missään tilanteessa Palvelussa mahdollisesti olevista häiriöistä tai virheistä johtuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Välillisenä tai epäsuorana vahinkona pidetään esimerkiksi henkilöille, kiinteistöille ja rakennuksille aiheutuvia vahinkoja, tulon menetystä, ylimääräisiä lämmitys- tai muita kustannuksia, saamatta jäänyttä tuottoa, muissa sopimussuhteissa aiheutuvia häiriöitä ja vahinkoja taikka muuta ennakoitavaa vahinkoa. Optima ei vastaa missään tilanteessa miltään osin myöskään ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta syystä aiheutu- neesta taikka ennakoimattomasta vahingosta. Ylivoimaisena esteenä ja ennakoimattomana vahinkona pidetään mitä tahansa Optiman vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa seikkaa mukaan lukien Optiman sopimuskumppanista johtuvaa tai tällaisen sopimuskumppanin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan seikan aiheuttamaa estettä. Optima ei missään tilanteessa vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun sisältämistä palveluista tai Palvelun vähäisistä vioista tai puutteista riippumatta siitä, onko kyseinen palvelu maksullinen vai maksuton. Optima ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen tai asiakirjojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelun yhteydessä myytävien tuotteiden tai palvelujen virheettömyydestä taikka niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Optima ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Optiman välittömiä vahinkoja koskevan vastuun enimmäismäärä on aina Asiakkaan vahingon tapahtumista välittömästi edeltävien kuuden (6) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä.

9. Palvelun maksut ja maksuehdot

Palvelun maksuista ja laskutuksesta ilmoitetaan Palvelun www-sivuilla (www.optima.fi). Palvelun käytöstä aiheutuvat maksut laskutetaan Asiakkaalta yhden, kolmen tai kuuden kuukauden välein etukäteen lukuun ottamatta edellä kohdassa 2 luottokorttimaksuista todettua. Optimalla on oikeus muuttaa Palvelun maksuja ja maksuehtoja ilmoittamalla muutoksesta sähköpostitse Asiakkaalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakas, joka ei hyväksy Palvelun maksujen ja maksuehtojen muutosta, tulee irtisanoa Sopimus kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää päättymään muutoksen voimaantulopäivänä. Asiakas on hyväksynyt maksujen ja maksuehtojen muutoksen, ellei ole irtisanonut Sopimusta edellä todetussa määräajassa. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Optimalle yhteystietojensa muuttumisesta. Optima lähettää edellä todetun ilmoituksen Yhteisöasiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Asiakkaan on ilmoitettava Optimalle viipymättä yhteyshenkilön vaihtumisesta.

10. Tietosuoja ja oikeudet

Optima rekisteröi kaikki tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen yhteydessä. Optima voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja Asiakkaista. Rekisteröidyt tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kymmenen (10) vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Asiakas hyväksyy sen, että tietoja voidaan käsitellä ja käyttää kaikkiin asiakassuhteeseen liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä Optiman ja sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella Palveluun liittyvien www-sivujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Optimalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön edellä mainittuihin tarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Palvelun sähköpostiosoitteeseen support@optima.fi. Optimalla on oikeus käyttää kaikkia Palvelun tuottamisessa syntyviä tietoja, tuloksia ja dokumentaatiota oman liiketoimintansa kehittämiseen. Kaikki Palvelun ja siinä syntyvän dokumentaation oikeudet kuuluvat Optimalle. Optimalla on aina vapaa käyttöoikeus Asiakkaalta saatuun ja Asiakkaan Palveluun tuomaan tietoon ja dokumentaatioon. Asiakas vastaa Palveluun tuomansa tiedon ja dokumentaation mahdollisista immateriaalioikeuksien loukkauksista. Optima ei vastaa mahdollisista immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka syntyvät Asiakkaan käyttäessä Palvelua.

11. Sopimuksen voimassaolo, siirtäminen, päättäminen ja päättyminen

Sopimus tulee voimaan edellä kohdassa 2. todetuilla tavoilla. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Optiman suostumusta. Tässä kohdassa tarkoitettuna Sopimuksen siirtämisenä pidetään myös Asiakkaan yritysjärjestelyjä. Kummallakin osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomista seuraavan kuukauden alusta lukien, jonka jälkeen Optimalla on kohtuullinen aika Asiakkaan Palvelun käyttömahdollisuuden sulkemista varten. Optimalla on oikeus pitää Sopimusta Asiakkaan kanssa ilman erillistä irtisanomista päättyneenä, jos Asiakkaan lasku on maksamatta vähintään 21 päivää, Asiakas asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin taikka Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua kuuteen (6) kuukauteen. Optimalla on tällöin oikeus poistaa Asiakkaan Tunnistetiedot rekistereistään. Asiakas vastaa Palvelussa tekemistään toimenpiteistä ja antamistaan tiedoista sekä Palveluun toimittamistaan dokumenteista myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

12. Optiman yleisten sopimus- ja käyttöehtojen muuttamisoikeus

Optimalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimus- ja käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun omilla www-sivuilla (www.optima.fi) vähintään yhtä (1) kuukautta aikaisemmin. Asiakkaan, joka ei hyväksy Optiman yleisten sopimus- ja käyttöehtojen muutosta, tulee irtisanoa Sopimus kirjallisesti ennen muutoksen voimaantuloa.

13. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, ratkaistaan yleisessä alioikeudessa, ellei Sopimuksess